Gr / En  
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Πλωτές εξέδρες με περίσσεια άντωσης και κατακόρυφη αγκυροβολία

Προορισμός: Τα πλωτά συστήματα κατακόρυφης αγκυροβολίας και περίσσειας άντωσης χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εξεδρών (τεχνητά νησιά) στη θάλασσα με μικρούς βαθμούς ελευθερίας κινήσεων και ελαχιστοποιημένες δυνάμεις από τους κυματισμούς. Οι εξέδρες αυτού του τύπου μπορούν να βρουν ευρείες εφαρμογές στη θάλασσα εκεί όπου η μικρή επίδραση από τους κυματισμούς είναι ουσιώδης παράμετρος, τα βάθη νερού είναι μεγάλα και δεν είναι τεχνικά εφικτή η χρήση άλλων μέσων και η μεγάλη φέρουσα ικανότητα αποτελεί σημαντικό στοιχείο λειτουργικότητας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το σύστημα συγκροτείται από μοναδιαία τμήματα τυπικών διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 12m x3m x4m τα οποία συναρμολογούνται με πολλούς τρόπους, με άκαμπτες (σφηνωτές ή βιδωτές) ή με ελαστικές συνδέσεις σε τρόπο ώστε να μπορεί να διαμορφωθεί μεγάλη επιφάνεια εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες και τον προορισμό της πλατφόρμας.
 • Ο φορέας του μοναδιαίου τμήματος συνίσταται σε χαλύβδινο χωροδικτύωμα γαλβανισμένο εν θερμώ και με πρόσθετη προστασία στη ζώνη διαβροχής και συγκροτείται από συγκολλητά και βιδωτά τμήματα πλήρους βιομηχανοποιημένης παραγωγής.
 • Το σύστημα πλεύσης συγκροτείται από πλήρως βυθισμένους πλωτήρες πολυαιθυλενίου με εγκιβωτισμένη πολυστερίνη, από πλήρως βυθισμένους πλωτήρες με δυνατότητες ερματισμού και από κατακόρυφους πλωτήρες με εγκιβωτισμένη πολυστερίνη. Το σύστημα ερματισμού επιτρέπει α) τη βύθιση της εξέδρας στο επιθυμητό βύθισμα εγκατάστασης, β) τη μεταβολή της ιδιοπεριόδου της εξέδρας ώστε να αποφεύγονται συντονισμοί με τους επερχόμενους κυματισμούς και γ) τη δημιουργία περίσσειας άντωσης.
 • Το σύστημα αγκύρωσης αποτελείται από κατακόρυφα αγκυροβόλια, τα οποία σε συνδυασμό με τη περίσσεια άντωσης και τους πλήρως βυθισμένους πλωτήρες δημιουργούν ένα φορέα με πολύ μικρή ίσαλο επιφάνεια, μικρές δυνάμεις από κυματισμούς και μικρούς βαθμούς ελευθερίας κινήσεων. Το σύστημα αγκυροβολίας επιτρέπει την εγκατάσταση σε μεγάλα βάθη νερού, εκεί όπου δεν προσφέρονται άλλες τεχνικές λύσεις.
 • Οι σύνδεσμοι μεταξύ των μοναδιαίων τμημάτων διακρίνονται σε άκαμπτους συνδέσμους και είναι τύπου σφήνας ή βιδωτού τύπου και τους εύκαμπτους που επιτρέπουν την ελαστική μεταφορά των καταπονήσεων και αποσβένουν στο εσωτερικό της πλατφόρμας κραδασμούς και υψίσυχνες ταλαντώσεις που καταπονούν τους φορείς. Η χρήση των κατάλληλων συνδέσμων γίνεται ανάλογα με τον προορισμό, το μέγεθος και τη χρήση των εξεδρών.
 • Το δάπεδο της εξέδρας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον προορισμό της. Συνήθεις τρόποι κατασκευής αποτελούν οι μεταλλικές σχάρες, μεταλλικές σχάρες με χυτευμένο πλαστικό, ξυλεία, πλαστικό κλπ.
Βασική χρήση και εξοπλισμός
Βασικός προορισμός των εξεδρών κατακόρυφης αγκυροβολίας και περίσσειας άντωσης είναι η δημιουργία μέσα στη θάλασσα μιας «σταθερής» επιφάνειας εργασίας που μπορεί να αξιοποιηθεί για πολλούς και διαφορετικούς λόγους:
 • Ως φορείς των κυματοαπορροφητών 
 • Ως φορείς των μονάδων παραγωγής ενέργειας από κυματισμούς
 • Ως εξέδρες εργασίας για μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών με δυνατότητες στήριξης πολλαπλών δραστηριοτήτων, όπως εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, στέγασης γραφείων και χώρων αποθήκευσης υλικών κλπ
 • Ως διάδρομοι προσέγγισης και ελλιμενισμού σκαφών σε περιπτώσεις μεγάλων βαθών (π.χ. Σαντορίνη).
 • Στην επέκταση κρηπιδωμάτων και τη δημιουργία «χερσαίου» χώρου σε περιπτώσεις λιμένων που στερούνται χερσαίου χώρου και δυνατοτήτων πρόσβασης, χώρων αναμονής επιβατών, εκδοτήρια εισιτηρίων κλπ.
 • Συνιστούν τον φορέα για τη δημιουργία ιχθυοκλωβών ανοικτής θαλάσσης που έχουν επίσης αναπτυχθεί από την επιχείρηση μας.
 • Ως εξέδρα αναψυχής και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων με δυνατότητες ανάπτυξης πολλαπλών δραστηριοτήτων
Πλεονεκτήματα - Εύρος εφαρμογών
Συναρμολογούμενοι φορείς κατακόρυφης αγκυροβολίας και περίσσειας άντωσης έχουν αναπτυχθεί από στα πλαίσια της ερευνητικής/αναπτυξιακής προσπάθειας στο εσωτερικό της επιχείρησης μας και έχουν κατοχυρωθεί στα πλαίσια Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΙ (1005210, 1003786).
Οι πλατφόρμες παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα που μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:
 • Μικρή ίσαλος επιφάνεια και ελαχιστοποίηση των δυνάμεων από τους κυματισμούς.
 • Περιορισμένοι βαθμοί ελευθερίας κινήσεων, σε αντίθεση με ελεύθερα επιπλέουσες κατασκευές, επιτρέπουν την δημιουργία σταθερών επιφανειών εργασίας για όλες τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται. Στην ουσία δημιουργείται ένα τεχνητό νησί (artificial island) στη μέση της θάλασσας για να εξυπηρετήσει πολλαπλούς στόχους και δραστηριότητες.
 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε μεγάλα βάθη νερού όπου στην ουσία διευρύνει τις δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων εκεί όπου σήμερα οι δυνατότητες είναι μικρές ή ανύπαρκτες.
 • Μεγάλη επιφάνεια δαπέδου που επιτρέπει την ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων και λειτουργιών.
 • Δυνατότητα παραλαβής μεγάλων φορτίων ανάλογα με την περίσσεια άντωσης που έχει προβλεφθεί κατά τον σχεδιασμό.
 • Δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης εφόσον απαιτείται.
 • Δυνατότητα απεγκατάστασης, απομάκρυνσης ή μεταφοράς σε άλλο σημείο ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Δεν δημιουργούνται περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, δεν δημιουργούνται μη αναστρέψιμες επιπτώσεις από την εγκατάσταση τους. 

 

Ημ/νια επεξεργασίας: 01/09/2011